Sorteios

Data do
sorteio

Prêmio

Ganhador

Número
da sorte

5-24529

Nome: Celia Maria silvestre
CPF: 451.xxx.xxx-xx

Cupons digitais com sugestão de uso de uma TV 4K 50"

06/11/2021

06/11/2021

Cupons digitais com sugestão de uso de uma TV 4K 50"

Nome: Ana Carolina Vieira
CPF: 094.xxx.xxx-xx

5-24699

5-24969

Nome: Fabio Batista
CPF: 039.xxx.xxx-xx

Cupons digitais com sugestão de uso de uma TV 4K 50"

06/11/2021

06/11/2021

Cupons digitais com sugestão de uso de uma JBL Charge 4

Nome: Robson dos Reis Santos
CPF: 223.xxx.xxx-xx

2-64522

2-65029

Nome: João Pedro da Costa Pereira
CPF: 177.xxx.xxx-xx

Cupons digitais com sugestão de uso de uma JBL Charge 4

06/11/2021

06/11/2021

Cupons digitais com sugestão de uso de um relógio Garmin Forerunner 45

Nome: Gerlande Fabrício
CPF: 140.xxx.xxx-xx

1-22262

1-23175

Nome: Ewerton Portela de Castro
CPF: 007.xxx.xxx-xx

Cupons digitais com sugestão de uso de um relógio Garmin Forerunner 45

06/11/2021

06/11/2021

Cupons digitais com sugestão de uso de um Iphone 12 no valor de R$6.000,00

Nome: Antonio Henrique Radaello
CPF: 144.xxx.xxx-xx

0-17988

0-18356

Nome: Patricia de Freitas Cabral
CPF: 139.xxx.xxx-xx

Cupons digitais com sugestão de uso de um Iphone 12 no valor de R$6.000,00

06/11/2021

06/11/2021

Cupons digitais com sugestão de uso de um Iphone 12 no valor de R$6.000,00

Nome: Edivar Alves de Oliveira
CPF: 274.xxx.xxx-xx

0-18639

06/11/2021

Cupons digitais com sugestão de uso de um Iphone 12 no valor de R$6.000,00

Nome: Glauber Brasileiro Silva
CPF: 057.xxx.xxx-xx

0-18756

0-19195

Nome: Nathalia Almeida de Carvalho
CPF: 059.xxx.xxx-xx

Cupons digitais com sugestão de uso de um Iphone 12 no valor de R$6.000,00

06/11/2021

06/11/2021

Cartões físicos com sugestão de uso de um pacote de viagem nacional para o ganhador
e um acompanhante no valor de R$15.000,00

Nome: Roberto Pereira Buso
CPF: 402.xxx.xxx-xx

6-05934

6-06564

Nome: Alessandro de Oliveira
CPF: 546.xxx.xxx-xx

Cartões físicos com sugestão de uso de um pacote de viagem nacional para o ganhador
e um acompanhante no valor de R$15.000,00

06/11/2021

06/11/2021

Cartões físicos com sugestão de uso de um pacote de viagem nacional para o ganhador
e um acompanhante no valor de R$15.000,00

 Nome: Silvia Lucia Oliveira Martins
CPF: 155.xxx.xxx-xx

6-06734

2-65123

Nome: Judson William Chernenko
CPF: 012.xxx.xxx-xx

Cupons digitais com sugestão de uso de uma JBL Charge 4

06/11/2021

06/11/2021

Cupons digitais com sugestão de uso de um Iphone 12 no valor de R$6.000,00

Nome: Maria Gessica da Silva
CPF: 070.xxx.xxx-xx

0-20099

5-25691

Nome: Renato Carvalho Moreira
CPF: 053.xxx.xxx-xx

Cupons digitais com sugestão de uso de uma TV 4K 50"

06/11/2021

08/12/2021

Cartões físicos com sugestão de uso de um pacote de viagem nacional para o ganhador
e um acompanhante no valor de R$15.000,00

Nome: Barbara Dayane Silva Costa
CPF: 705.xxx.xxx-xx

2-95724

2-95864

Nome: Ricardo Luiz Teixeira
CPF: 363.xxx.xxx-xx

Cartões físicos com sugestão de uso de um pacote de viagem nacional para o ganhador
e um acompanhante no valor de R$15.000,00

08/12/2021

08/12/2021

Cartões físicos com sugestão de uso de um pacote de viagem nacional para o ganhador
e um acompanhante no valor de R$15.000,00

Nome: Paulo Henrique Facuri
CPF: 020.xxx.xxx-xx

2-95891

9-97422

Nome: Tacio William da Silva Silva
CPF: 057.xxx.xxx-xx

Cupons digitais com sugestão de uso de um Iphone 12 no valor de R$6.000,00

08/12/2021

08/12/2021

Cupons digitais com sugestão de uso de um Iphone 12 no valor de R$6.000,00

Nome: Thaise Oliveira Rosa
CPF: 418.xxx.xxx-xx

9-97509

9-97634

Nome: Ednelson da Silva Grosso
CPF: 051.xxx.xxx-xx

Cupons digitais com sugestão de uso de um Iphone 12 no valor de R$6.000,00

08/12/2021

08/12/2021

Cupons digitais com sugestão de uso de um Iphone 12 no valor de R$6.000,00

Nome: Italo Gustavo Silva
CPF: 709.xxx.xxx-xx

9-97727

9-97833

Nome: Michelly Martins Crepaldi
CPF: 467.xxx.xxx-xx

Cupons digitais com sugestão de uso de um Iphone 12 no valor de R$6.000,00

08/12/2021

08/12/2021

Cupons digitais com sugestão de uso de uma JBL Charge 4

Nome: Flávia Doné Silva
CPF: 037.xxx.xxx-xx

7-20742

7-21219

Nome: Indira Meira de Carvalho
CPF: 814.xxx.xxx-xx

Cupons digitais com sugestão de uso de uma JBL Charge 4

08/12/2021

08/12/2021

Cupons digitais com sugestão de uso de uma TV 4K 50"

Nome: Simone Batista da Silva Lima
CPF: 033.xxx.xxx-xx

1-41361

1-41781

Nome: Julio Henrique Alves
CPF: 063.xxx.xxx-xx

Cupons digitais com sugestão de uso de uma TV 4K 50"

08/12/2021

08/11/2021

Cupons digitais com sugestão de uso de uma TV 4K 50"

Nome: Adriana da Silva Maiuri
CPF: 333.xxx.xxx-xx

1-41802

08/11/2021

Cupons digitais com sugestão de uso de uma TV 4K 50"

Nome: Wesley de Sousa Baldoino
CPF: 445.xxx.xxx-xx

1-41815

08/11/2021

Cupons digitais com sugestão de uso de um relógio Garmin Forerunner 45

Nome: Eliane Freire Trindade Araujo
CPF: 481.xxx.xxx-xx

1-23929

7-20610

Nome: Tony Cleiton Silva de Freitas
CPF: 177.xxx.xxx-xx

Cupons digitais com sugestão de uso de uma JBL Charge 4

08/11/2021

08/11/2021

Cupons digitais com sugestão de uso de um relógio Garmin Forerunner 45

Nome: Claudete Rosa Caetano
CPF: 149.xxx.xxx-xx

1-15567

1-15787

Cupons digitais com sugestão de uso de um relógio Garmin Forerunner 45

08/11/2021

Nome: Danielle Candido de Oliveira
CPF: 444.xxx.xxx-xx